Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Monitoring

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na terenie Spółki funkcjonuje monitoring wizyjny, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób przebywających na terenie zakładu. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną w przedmiotowym zakresie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu jest Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 11; 49-305 Brzeg;
  • z powołanym w BPEC inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem  adresu e-mail: iod@bpec.pl lub korespondencyjnie na ww. adres;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BPEC Sp. z o.o. tj. zapewnienia ochrony osób i mienia znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanych nagrań mogą być przekazane:

- odpowiednim organom publicznym lub służbom porządkowym w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności;

- osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.

  • Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu będą przechowywane przez okres 21 dni.
  • Wchodząc w obszar objęty monitoringiem, godzą się Państwo na rejestrację wizerunku.
  • W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o profilowanie;
  • Mają Państwo prawo żądania od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.  Ponadto, zgodnie z RODO, w pewnych okolicznościach osobom których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w art. 18 ust. 1 pkt a-d RODO;
  • Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.